شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
+ [وبلاگ] آشنايي با سيگنال ژنراتورrf - http://lktra.ParsiBlog.com/Posts/114/%c2%d4%e4%c7%ed%ed+%c8%c7+%d3%ed%90%e4%c7%e1+%8e%e4%d1%c7%ca%e6%d1rf/
من با به راه انداختن گروهي جوان کار آفرين بر آن شدم تا بتوانم لااقل سهم کوچکي از سلامت جامعه ايراني رو تامين کنم. بنابر اين شما مي تونيد با کمک ما و با خريد جوجه هاي کوچک محلي و پرورش آن به سلامت جامعه کمک کنين سلامت شما آرزوي ماست
تسبیح دیجیتال
رضا حسن زاده -2
رتبه 0
0 برگزیده
20 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top