شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ خدايا، به مذهبي ها بفهمان که: آدم از خاک است؛ بگو که: يک پديده مادي نيز به همان اندازه خدا را معني مي کند که يک پديده غيبي. در دنيا همان اندازه خدا وجود دارد که در آخرت. و مذهب، اگر پيش از مرگ به کار نيايد، پس از مرگ هم به هيچ کار نخواهد آمد. (شريعتي)
ساعت دماسنج
اميدان آينده
رتبه 0
0 برگزیده
6 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
اميدان آينده عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top