شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

profosor

+ آن کدام گياه است که اگرنصفش کني نيم آن لنگ ونيم ديگرش غصه باشد؟
profosor
93/3/29
profosor
لين چه گياهيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
profosor
ما نشينيده بوديم ولي عيبي نداره اما اون نيست
profosor
اي ناقلا
profosor
درسته
profosor
بالايي رو بگين
profosor
کجاش
profosor
عيبي نداره بگو
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top