شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

profosor

+ ما هميشه يا جاي دُرست بوديم در زمان غلط، يا جاي غلط بوديم در زمان دُرست! و هميشه همين‌گونه همديگر را از دست داده‌ايم…
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top