شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

profosor

+ ما هميشه يا جاي دُرست بوديم در زمان غلط، يا جاي غلط بوديم در زمان دُرست! و هميشه همين‌گونه همديگر را از دست داده‌ايم…
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top