شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
گاهي اوقات برخي ترانه ها زياد زير لبهايمان زمزمه مي شود... اين اتاق بخشي از آنها را يادآوري کرده است... شما چه زمزمه مي کنيد؟

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ چه سريع روزا شد سپري من شدم تنها پسري که روت کليد نميکرد الکي فريد نميزد رو تو هيچوقت شک نداشت تو دنيا بودي تک براش اينو کردم پيش بيني که بهتر از تو هيچکي ني نبايد قبول ميکردي حرف هايي که پشت سرم ميشنيدي
بي خيالم
اهنگ طبق معمول از ارمين
درب کنسرو بازکن برقی
گروه ترانه هاي جاودان ♫
vertical_align_top