شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ وپيرمرد گفت :جوان ز حادثه اي پير ميشود، ، گاهي!
mp3 player شوکر
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top