شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ وپيرمرد گفت:به خودت کمي اهميت بده وگرنه لابه لاي زندگي ازبين ميروي وهيچ کس هم نمي فهمد
چراغ جادو
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top