شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ *...و پيرمرد گفت : عشق وقتي به سر وقت پيران مي رود... . آنها را دوباره جوان مي كند.*
ساعت دماسنج
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top