شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

YAZD

+ و پيرمرد ديگر هيچ نگفت فکر کنم پيرمرد مرده است ... شادي روحش صلوات
الهم صلعلي محمدوآل محمد
*هرگز نميرد انکه دلش زنده شد به عشق...*
YAZD
سعدي الکي گفت مرد نکونام نمنيرد هرگز ... پس چرا اين مرد ؟
سعدي الکي نگفت... هيچ وقت...
YAZD
نه ... مثل اين که تو کما بوده ، دوباره زنده شد
عکس بابابزرگم شده..وطن دانلود............دي
يه بار ديگه آپلود کنيد!
تسبیح دیجیتال
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top