شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ پيرمرد مي گفت: زمانيکه خاطره هايت از اميد هايت قويتر شدند پير شدنت شروع مي شود...
آفرين... پيرمرد خوب حرفي زده :))
☆نرگس☆
:)
mp3 player شوکر
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top