شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

☆نرگس☆

+ پيرمرد مي گفت: دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است...
☆نرگس☆
البته به اطلاع برسونم که اين پيرمرد بازنشسته ي راهنايي رانندگي بوده:دي
ساعت دماسنج
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top