شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

☆نرگس☆

+ پيرمرد گفت: بايد باورکنيم ، کسى که کردارش او را به جايى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد . . .
ساعت ویکتوریا
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top