شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
... اين پيرمرد قدمت زيادي دارد... اين پيرمرد تاريخ است...

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ و پيرمردگفت سالها گذشت و تک تک بچه ها از پارسي رفتن(:
و باز هم کسي نبود
ساعت دماسنج
گروه ... و پيرمرد گفت ...
vertical_align_top