شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تو که نيستي انگار... هيچ چيز سر جاي خودش نيست! هيچ چيز آنطور که بايد نيست... حتي ساعتها از حرکت مي ايستند! انگار... با تمام دنيا تباني کرده اي! "تو" هر روز ميروي... مي آيي.. و "من "در انجماد نگاهت يخ مي زنم.. "قاصدک"
*قاصدك*
اي کاش يکي بيايد که وقت رفتن نرود... علي صالحي
زيبا...........
2-دست خط
اوهوم هيچ چي جاي خودش نيست
متن زيبا
*قاصدك*
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
*قاصدك*
http://roozegaran.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
*قاصدك*
http://yohana.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
من اومدم خوشحال باش:)
*قاصدك*
http://balayeasemoony.parsiblog.com/Old/Feeds/ سلامممممممممممممممم. حالت چطوره؟ خوشحالم که هستي بلا@};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top