شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
+ آسمان گفت من آبي ام/عشق مي ورزم كه استقلالي ام
+ اگه بسراباجنبه باشن چي ميشه؟؟؟؟؟1.بوي ترشي كشوروبرمي داشت(لذامشكلات زيادي براي شهرداري بيش مي يومد)2.ازدواج براي دختران تبديل به آرزووروياي شبانه مي شد3.شوهرمثل قندوبنيركوبني مي شدوصف هاي طولاني براي گرفتن آن به وجودمي آمدبس به اين نتيجه ميرسيم كه:بسراهمين طوربي جنبه باقي بمونن هم براي دخترابهتره هم براي تمدن!!!!!!!!!!!!!!!!!
mp3 player شوکر
205900-سرزمين آرزوها
رتبه 0
0 برگزیده
59 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top