شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ س جوجو.هستي
سلام/با خودشون کار دارم
يه تصفيه حساب دارم
+ تصميم گرفتم آنقد كمياب شوم شايد دلي برايم تنگ شود ولي افسوس فراموش شدم
احسان 10570
نه داداش ما هميشه به يادتيم
مر30 فدات بشم
+ بچها تا فردا و طلوعي ديگر.باي باي
+ سلام جوجو.هستي؟
+ [تلفن همراه] 3 †7H1ج
+ [تلفن همراه] 3 †7H1ج
تسبیح دیجیتال
221129-گرافيك
رتبه 0
0 برگزیده
68 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
221129-گرافيك عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top