شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ اين روزها رابطه با دشمن آن هم به بهانه رفع محاصره و رفع مشکلات اقتصادي به شاه بيت سياست خارجي کشور تبديل شده! اين ادبيات از سنخ ادبيات انقلاب نيست ادبيات پيشا انقلابي است آن زمان که استعمارگران به ما ياد دادند که: هميشه دستت پيش ديگران دراز باشد امروز بابا فردا کدخداي مملکت و دولت پس فردا کدخداي جهان "آب" و "نان" داد! هر چند بابا آب و نان داد از کتب درسي حذف شده اما هنوز ردپاي اين


فرهنگ منحط استعماري در جاي جاي فکر و فرهنگ و باور ايراني لانه دارد. خصوصا در کسانيکه سکاندار امور خارجه کشور مان هستند! خود حقير انگاري و دراز کردن دست گدائي و نياز به طرف ديگران نه ربطي به روح اسلامي و باورهاي شيعي دارد و نه حتي جايي در فرهنگ بومي ايراني دارد. تا بوده و خواهد بود ايراني در فرهنگ و علم و صنعت در گذشته اي نه چندان دور سرآمد ملتهاي منطقه بوده. ابن سيناها، خوارزميها، زکرياي رازيها،
شيخ بهائيها و...هزاران انديشمند و دانشمند از اين کشور برخواسته اند. حال چگونه با اين گذشته درخشان دست پيش کساني دراز کنيم که نه تنها گذشته اي سياه و ننگين دارند بلکه زمان حالشان هم چندان بهتر از گذشته اشان نيست. ايا زندگي با ذلت آن هم با دشمني چنين پليد ارزش دارد يا مرگ با ذلت؟
چه بايد کرد تا اين گدا صفتي و احساس حقارت در برابر ديگران و متکي و نيازمند بودن به ديگران بلکه بدتر سربار ديگران بودن از فرهنگ اين کشور و اين ملت رخت بربندد؟
اينکه با دشمن گفتگو کنيم هيچکس منع نکرده است. چرا که قرآن پر است از متن مذاکرات بين طاغوت ها و انبياء الهي. اما گفتگوي حق با باطل نه از سر نياز و ذلت که بايد از سر عزت و سربلندي و اقتدار باشد.
ساعت دماسنج
علي در کلبه درويشي
رتبه 9
189 برگزیده
1265 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي در کلبه درويشي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top