شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
اين عكس پيش از اين هم بود .... لكه خوني كه روي پوتين ريخته داستان ديگري دارد .... مثل پناه دادن سربازي زخمي توسط خانمي كه انتظارش را نداريم :))
+ [وبلاگ] چگونگي کنترل هواپيماي جاسوسي امريکا از زبان فرمانده نيروي هوافضاي سپاه - http://edalat10.ParsiBlog.com/Posts/77/%8d%90%e6%e4%90%ed+%98%e4%ca%d1%e1+%e5%e6%c7%81%ed%e3%c7%ed+%cc%c7%d3%e6%d3%ed+%c7%e3%d1%ed%98%c7+%c7%d2+%d2%c8%c7%e4+%dd%d1%e3%c7%e4%cf%e5+%e4%ed%d1%e6%ed+%e5%e6%c7%dd%d6%c7%ed+%d3%81%c7%e5/
سلام خوندم ...جالب بود
چراغ جادو
212425-عدالت
رتبه 0
0 برگزیده
212 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top