شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هدف از ايجاد اين اتاق فقط و فقط زنده نگهداشتن ياد و خاطر معلم شهيد دکتر شريعتي مي باشد

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ خدايا اي خداوندا! به علماي ما مسئوليت، و به عوام ما علم، به مومنان ما روشنايي، و به روشنفکران ما ايمان، و به متعصبين ما فهم، و به فهميدگان ما تعصب، به زنان ما شعور و به مردان ما شرف، و به پيران ما آگاهي و به جوانان ما اصالت، به اساتيد ما عقيده و به دانشجويان ما.... نيز عقيده، به خفتگان ما بيداري و به بيداران ما اراده، به مبلغان ما حقيقت و به دينداران ما دين، به نويسندگان ما تعهد و
به هنرمندان ما درد،/ و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف ،/ به نوميدان ما اميد/ و به ضعيفان ما نيرو و به محافظه کاران ما گستاخي،/ و به نشستگان ما قيام و به راکدان ما تکان،/ و به مردگان ما حيات/ و به کوران ما نگاه و به خاموشان ما فرياد،/ و به مسلمانان ما قرآن و به شيعيان ما علي،/ و به فرقه هاي ما وحدت،/ و به حسودان شفا به خودبينان ما انصاف،/ به فحاشان ما ادب،/
به مجاهدان ما صبر و به مردم خودآگاهي،/ و به همه ملت ما،/ همت تصميم و/ استعداد فداکاري و/ شايستگي نجات و/ عزت ببخشا./// الهي آمين //// *دکتر علي شريعتي*
mp3 player شوکر
گروه Dr Ali Shariati
vertical_align_top