شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ مهدي ام آنكه مرا گرمي بازاري نيست // بهتر از يوسفم و هيچ خريداري نيست // همه گويند كه در حسرت ديدار منند // ليك در گفته ي اين طايفه كرداري نيست......
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top