شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ 355روز گذشت... بعضيا دلشون شکست،بعضيا دل شکستن،خيليا عاشق شدن و خيليا تنها،گريه کرديم،خنديديم،خيليا از بينمون رفتند... حالا فقط 8روز مونده!8روز از اون همه خاطره هامون تو سالي که گذشت... پيشاپيش سال نو مبارک رفقا
ساعت دماسنج
صداي دلشكسته
رتبه 0
0 برگزیده
14 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صداي دلشكسته عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top