شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا

علي-244

+ زين پس پاتوقمان است شايد. تحويلمان بگيريد!
تحوويل گرفته شد / اين‌هم رسيد تحويل انبار
مرصاد
اوكى گرفته شد
چراغ جادو
علي-244
رتبه 0
0 برگزیده
66 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي-244 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top