شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ دلِ شکسته ام از اين شکسته تر نميشود شبِ غريب، دلخوش از دمِ سحر نميشود غمت مباد اگر به تيرِ طعنه ميزني مرا درختِ خشکِ بيشه دلخور از تبر نميشود نه مادر است دايه اي که شيرِ مهر ميدهد و هرکه نان به خانه آوَرَد پدر نميشود کلاغِ قصه هايِ من ميان راه مانده است نمان به پايِ من که غصه همسفر نميشود تو زاده يِ بهاري و من از قبيله يِ خزان جوانِ پُر جوانه ، پير بارور نميشود بنام زندگي اسيرِ آب و دانه ها شديم پرنده يِ قفس، لبش به عشق، تر نميشود #مهدي_زکي_زاده زندگي کنيم در آزادي و عشق نه فقط زنده در قفسِ آب و دانه بلطف دادارِمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1269 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top