شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] خدا هم مثل ما تنها تماشا ميکند چنديست و ديو آورده ديواري که حاشا ميکند چنديست نه تنها برگِ باغ افتاده دستِ مرگِ پاييزي که هرجا جوجه اي نشمرده پَر وا ميکند چنديست سحر زنداني کوه است و شب جولان دهد در شهر به دفعِ پيله اش پروانه پروا ميکند چنديست کلاس درسِ شادِ خويش را با اشک کرد آغاز که مادر مشقش امضا جاي بابا ميکند چنديست لباس کدخدا و شيخ و شاه و شحنه ميشي شد بزحمت گرگ خود را بينشان جا ميکند چنديست تبر نابارور زادي که پيکر دارد از شاخه بجانِ جنگل افتاده ست وغوغا ميکند چنديست درخت و انتظارِ سبزِ باران ، هجمه يِ طوفان زبانِ سرخِ شاعر، دار پيدا ميکند چنديست #مهدي_زکي_زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top