شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] بلنداي سرش اوج دماوند دلش جاريست در پهنايِ اروند غم نان بسته گرچه دست و بالش دلي آزاده خو دارد هنرمند #مهدي_زکي_زاده مبارکباد بر اهل #هنر و #عشق #روز_هنرمند مهروزي و خيرانديشي هنرمان بادا
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1269 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top