شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] تا زِ #ويروس نرنجيم،به رو ماسک بزن لج نکن، بي جدل و گوي و گو،ماسک بزن طلبِ علم کني در همه عالم خوب است غيرِ #چين،خير در آن خطه نجو،ماسک بزن نرو از خانه برون، چون کرونا پشت در است دست و رو بيشتر از پيش بشو، ماسک بزن چشمِ باداميِ تلخي زده بر عالم زخم پيشِ #خفاش خورِ مفسده بو، ماسک بزن بوسه #برجام زنان مستِ دروغين بودند لب خراش است و پُر از زهر سبو، ماسک بزن قيمت ماسک گران ، قيمت جان ارزان شد به #پرستاريِ ايرانِ نکو #ماسک_بزن #مهدي_زکي_زاده براي جان خود و ديگران و به حرمت #پرستاران و #کادر_بهداشت_و_درمان سرزمينمان لطفا رعايت کنيم موازين بهداشتي را و لااقل #ماسک_بزنيم
خيلي زيبا بود
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top