شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] مجرم شده،چون برده به کاغذ قلمش را درواديِ انديشه نهاده قدمش را درشهرِريامحورِ انديشه گريزي جرم است بِحق هرکه برآورده دمش را م. زکي زاده
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top