شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] بهاري باوري #خرداد فالم شميمِ چشمه يِ شوقم، زلالم ادب را قامت آرايم الف گون به درسِ دوستي در حکمِ دالم به پايِ عشقِ حوا، آدمانه زمين خوردم ، نه فکرِ سيبِ کالم دلم داند صلاحِ کارِ خود را اسيرِ خسرويي شيرين خصالم رضا برهرچه خواهد دوست دارم برآيينِ محبت ،بي جدالم #مهدي_زکي_زاده بيست و پنج خرداد ، ورودم به پنجاه سالگي نيم قرني پر از فراز و نشيب گرچه صدقرن، ديده ام اندوه شادمانم بلطف عشق و به شعر و بمهر عزيز ياراني که دوستشان دارم هر زمان ياد من عبور کند در دل و خاطرات يارانم روز ميلاد تازه ام باشد دعايم کنيد به مهر و بعشق و شادي و شادي آفريني و عاقبت بخيري دعاگويتانم به بهترين ها
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top