شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ديوارِ بدونِ در کشيديم به هم درباغ بجز تبر نديديم به هم آشفته زمين جهنم آباد شده از بسکه سرِ خدا پريديم به هم #مهدي.زکي زاده دور باد از جان دنيا، جنگ و ننگ بلطف دادارِمهرآفرين
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top