شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] تقصيرِ کسي که نيست،از ماست اينقدر دلِ شکسته ، تنهاست شبها همه قدر باشد اما دستم به ريا نه صدق ، بالاست تنها پيِ سودِ کارِ خويشيم گوييم (علي ع)...هنوز تنهاست عمريست به (يا علي ع)نشستيم هر چند که با علي ع نبوديم يک لقمه به ديگري نداديم از سفره ي خلق نا ربوديم #مهدي_زکي_زاده باخدايِ علي ع باشيم، در خدمت خلق و دوري از دروغ و ستم و ريا بلطف دادارِ مهرآفرين التماس دعا #شب_قدر #يا.علي ع #با.علي ع
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top