شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] فرق علي را با خلايق تا بفهمند شمشيرِ جهل و کينه بر فرقش کشاندند نورِ خدا ،بامرگ، خاموشي نگيرد از بندِ دنيا مرغِ حقگو را رهاندند #مهدي.زکي زاده ملتمس دعاي عاقبت بخيريتانم
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top