شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] علي ع اميرِ محبت، منم غلامِ علي ع نهاده باده يِ مهرش، خدا به جامِ علي ع فقط نه روشنيِ چشمِ جانم از نامش به شهرِ شبزده بارَد سحر مرامِ علي ع #مهدي.زکي زاده در دعاهاتان بمهر، يادم کنيد به دعاي عاقبت بخيري
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1564 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top