شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] ما و قبلِ ما،نه، بر آيندگان بايد گريست نه براي مردگان، بر زندگان بايد گريست از بهاري اينچنين پيداست احوالات سال نه فقط درماندگان ، بر ماندگان بايد گريست #مهدي.زکي زاده
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آواي روستا
رتبه 1
1564 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top