شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ما و قبلِ ما،نه، بر آيندگان بايد گريست نه براي مردگان، بر زندگان بايد گريست از بهاري اينچنين پيداست احوالات سال نه فقط درماندگان ، بر ماندگان بايد گريست #مهدي.زکي زاده
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top