شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] کجا بنشينم به افطارِ رطبِ لبانت مگر از آن سويِ افق مهرباني آغوشت طلوع کند و من با تمام وجود در کوهستان آغوشت غروب کنم و بگشايم روزه ي عشقم را از سرچشمه هاي سيرآب از عسلِ لبانت و در زيرِ آبشار گيسوانت دست بگشايم به ربنا خواني باشد که دعايم به گوشت برساند لبهايي که بر بناگوشت بوسه مينشاند و گلخنده برميچيند چقدر ماه خوبي ست رمضان اگر افطار مهمان توباشم #مهدي.زکي زاده تقبل الله برسفره ي افطار دعايم کنيد به عاقبت بخيري
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top