شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] گرچه يک عمر دلم نقشه ي ديدار کشيد بخت بين من و تو زحمت ديوارکشيد راه راهيست تن زندگي ام، در بندم نخ به نخ پيرهنم را لبِ سيگار کشيد زخم دارد به تنش،بسترم از تنهايي دردِ بيماري ام از شوقِ پرستار کشيد راست قامت تر از آنم که کج انديشه شوم دلم از آينه کي مِنَّتِ تکرار کشيد؟ کودکي هاي من از عطرِ پدر خالي و واااي بودم و کودکم از بختِ من آزار کشيد چشم و دل سيرم و بر سفره ي خالي نفرين که جوانيِّ مرا در کف بازار کشيد نيچه مي گفت:خدا مرده، و عمري ديدم دست و دادي بِسرم قادرِ جبار کشيد دار وقتي سر بيدار دلي ميرقصاند از نهاد آهِ جگرسوز، سپيدار کشيد سرپيري، دلي از عشق ،جوانم بخشيد ناز کم کرد و به گلخنده مرا يار کشيد #مهدي.زکي زاده
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top