شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] خوب است بي تو حال من اين هم دروغِ سيزده دور از تو خوش احوالِ من اين هم دروغ سيزده بي قهوه ي چشمان تو بي مه رخِ تابان تو تلخي نبيند فال من اين هم دروغ سيزده دور از نگاه روشنت عطر خوش پيراهنت خوش نو شود امسال من اين هم دروغ سيزده #مهدي_زکي زاده سيزده مون دَر باد و غم دربدر بادا بلطف دادارمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top