شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] هرغصه اي روزي به پايان مي رسد بي شک روزي سرِ من هم به سامان مي رسد بي شک باآنکه از سوزِ زمستان شاخه ام خشکيد بر ريشه يِ سبزم بهاران مي رسد بي شک برهرچه مي خواهد خدايم راضي ام، آري اوقاتِ خوش از سويِ يزدان مي رسد بي شک #مهدي_زکي_زاده صبرو رضايت و عشق و قناعت به تقديرمان بادا بلطف دادارمهرآفرين
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top