شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] هرغصه اي روزي به پايان مي رسد بي شک روزي سرِ من هم به سامان مي رسد بي شک باآنکه از سوزِ زمستان شاخه ام خشکيد بر ريشه يِ سبزم بهاران مي رسد بي شک برهرچه مي خواهد خدايم راضي ام، آري اوقاتِ خوش از سويِ يزدان مي رسد بي شک #مهدي_زکي_زاده صبرو رضايت و عشق و قناعت به تقديرمان بادا بلطف دادارمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1567 برگزیده
1268 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top