شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] صبح که مي شود ؛ دنبالِ اتفاقاتِ خوب بگرد دنبالِ آدم هايِ خوبي که حالِ خوبت را با لبخند هايشان به روزگارت سنجاق کني ... يک روزِ خوب ، اتفاق نمي افتد ، ساخته مي شود... @shahkarkh پيراهن آغوش تو اندازه يِ من نيست کوچيکتر از اونم که توو دنيايِ تو جاشم من ذره اي هستم،تو اقيانوسِ خورشيدت برمن بتاب اي عشق تا يک ذره پيدا شم #مهدي_زکي_زاده صبح و روز و روزگارمان بخير و بمهر سرشار از بارش نور و گرماي روي حضرت دوست،بلطف دادارمهرآفرين
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top