شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] ‍ لبم را باده اي دِه زآن لبِ نوش به يک گلبوسه ام بنماي مدهوش چنانم مست کن تا جمله مستان بَرَندَم عاشقانه بر سرِ دوش سروشِ مهري و پيغمبرِ عشق مسيحايي دميّ و مريمي پوش براي ديدنِ مهتابِ رويت سري بر سجده بردم تاسحر ، دوش ندايي آسماني اينچنين گفت: مشو نوميد و در راهِ طلب کوش مسيرِ عمر کوتاه است،ايدوست نرنجان خلق و شادان باده مينوش بگيرد هرکه دستِ خسته اي را چو اُفتد ايزدش گيرد درآغوش #مهدي_زکي زاده درآغوشِ پرمهرِپروردگار باشيم به مهر و دستگيريِ بي مِنَّتِ خلق الله،انشاءالله
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1510 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top