شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ‍ سرفرازي نيست تنها قسمت سردارها ره به مقصد برده,بس بي پا وسرها,بارها شرح وصفت را سرودن, مثنوي هفتاد من امتداد خط فکرت حسرت خودکارها چشم در چشم تو آهو راخجالت مرگ کرد خط لبخندت شد اما نسخه ي بيمارها صحبت از پرواز کردي آنسوي هفت آسمان مي پري نزديک قاب قوسي ديدارها سرزنشگرها بريده اند,هم دست هم زبان تازه از تو سرزدن ديدند در بازارها عمر جاويدان دهد, خون بوسه بر جام وفا نيست عشقت در اصول مکتب مردارها ما کجا و مهرباني هاي مه رويي چو تو ما ريا کاران نقش مهر بر ديوارها شاهکار آفرينش... مرگ پايان تو نيست #مهدي.زکي زاده تقديم بر او که خون سرخ عاشقانه و بي ريايش, سرسبزي دشت باورمان را به ارمغان آورد #سردار_حاج_قاسم_سليماني
راه ش ادامه دارد
نفستان همواره حق.
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top