شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] بخوان ترانه يِ پر از تغَزُّلِ #سلام را بِدردِ جانِ بي کسي بياور التيام را کنون که پشتِ شب شکسته شد بخنده يِ سحر بِسازِ زندگي بزن نُتي زِ دال و لام را بمهر دل ببند و از مسيرِ کينه دور باش نبوس از سر ريا چوشيخ شهر،جام را خدا بروز واپسين قرين رحمتش کند چو رحم کرده کدخدا به اين سرا،غلام را ببامِ هرکسي نپر، نبند دل به دانه ها نپوش بر تنِ همه لباس اتهام را بعشق زنده هستم و بعشق ميروم بخاک بعشق دستِ ايزدي بنا کند قيام را #مهدي_زکي_زاده صبح و روز و روزگارمان بخيرو بمهر وعاقبت بخيري باد بلطف دادارمهرآفرين #با_سلامي_عشق_را_آغاز_کن
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1493 برگزیده
1274 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top