شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] پيرم و رسواي عشقت سر دهم درپاي عشقت شدسحر شبهاي عمرم از تب يلداي عشقت مستي و ديوانگي خوش باشد از ميناي عشقت از سرم هر گز نيفتد تا ابد سوداي عشقت زنده ام سازد چو رويد بر لبم آواي عشقت روشني بخشد بِچشمم رويِ بي همتاي عشقت ميرهد خوابم زکابوس در شبِ رويايِ عشقت دل زنم باعشق و بي ترس بر دلِ درياي عشقت با تو مي مانم ،صميمي تا تهِ دنيايِ عشقت در شب غم باشد اميد صحبت فردايِ عشقت #مهدي.زکي زاده شبمان بخير و بمهر و شادي و عاقبت بخيري باد بلطف دادارمهرافرين و روشن بنور عشق حضرت دوست
چراغ جادو
آواي روستا
رتبه 1
1493 برگزیده
1274 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top