شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] از اول بختِ من چون آخرِ شهنامه ناخوش بود که همنسلان خود را نابرادر خوانده ميبينم فضامان آنچنان از زوزهايِ حيله آکنده ست که شيرِباشکوهِ بيشه را درمانده ميبينم #مهدي_زکي_زاده از کجا معلوم،فردا را ببينيم...دور باد از جانمان آزردن مخلوق که خالق را برنجاند .نرنجيم و نرنجانيم الهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1493 برگزیده
1274 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top