شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] از اول بختِ من چون آخرِ شهنامه ناخوش بود که همنسلان خود را نابرادر خوانده ميبينم فضامان آنچنان از زوزهايِ حيله آکنده ست که شيرِباشکوهِ بيشه را درمانده ميبينم #مهدي_زکي_زاده از کجا معلوم،فردا را ببينيم...دور باد از جانمان آزردن مخلوق که خالق را برنجاند .نرنجيم و نرنجانيم الهي
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1550 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top