شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] بر سرِ پُر شورِ شيرين، عشق،تاجِ سروريست تيشه يِ فرهاد، سخت و تيز از خودباوريست بادبادک را نباشد فهمِ معراجِ بلند چون نخِ پروازِ محدودش بِدستِ ديگري ست شعرِ تر،لب تشنه گفتن، رقصِ بي پروا به موج از به دريا دل سپاري، حاصلِ تاب آوريست روزگارِ نامناسب، سختگيري هايِ بخت شمه اي از لطفِ يزدان،گاهِ بنده پروريست هرکسي آيينه سازد نيست اسکندر مرام هرکه روي افروخت کي دانايِ رمزِ دلبريست؟ خالي ام از حرص و حسرت، عشقبازي ساده ام مهرورزي باتمام سختي اش،نيک اختريست #مهدي.زکي زاده
ساعت ویکتوریا
آواي روستا
رتبه 1
1455 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top