شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] با دلم همزادي و شادي فزايِ جانِ من اي دليلِ شعرِ خندان بر لبِ گريانِ من بهترين ها را برايت دارم از جان آرزو عشق بارانت نمايد مهربان يزدانِ من آمين #مهدي.زکي زاده شبت بخيرو بمهر،بلطف دادارمهرافرين شادباشيم و شادي افرين الهي
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1455 برگزیده
1275 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top