شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] دل از انديشه يِ غم،دور بايد به مهر و دوستي دستور بايد بِرَغمِ بختِ بد، اقبالِ ناکام نکو انديشه، جان مسرور بايد #مهدي.زکي زاده به شاد انديشي و مهرورزي،سرشار از سرور و شادي و نيک بختي باشيم الهي
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top