شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] خاطري آشفته دارم از پريشان مويِ تو برکه يِ چشمم پُر است از حسرتِ مه رويِ تو نيستي اما تمامِ جانِ اين دلمرده اي اي مسيحايي ترين عطرِ بهاري، بويِ تو #مهدي.زکي زاده شبمان سرشار از روياِ رويِ ماهِ پرمهرِ دوست باد،بلطف دادارمهرآفرين
ساعت دماسنج
آواي روستا
رتبه 1
1547 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top