شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] چند نخِ ديگر مانده تا پاره کند سيگار اين وصله يِ ناجور بر دامنِ دنيا را چقدر بايد دود دهم تا از چشمانت بيفتم به دورادورِ گوري تار تا تو آرام زيباييت را به چشمانِ ديگران بکشي خط به خط غزل سرايند برايت و روحِ ناکامِ من همچنان ناشاد بماند که يادم نکني حتي بقدر فاتحه اي... فقط گلهايِ ايوانِ خانه شاهدند که چگونه بيادت آتش بجانم ميزنم شعرهايم را بر برگ برگشان نوشته ام بقدرِ گلدانِ کوچکي قلمه بزن بر لبت جاري کن بيتي از غزلم را براي شادرواني ام همينقدر هم کافي ست. #مهدي_زکي_زاده بياد هم باشيم ،که درهمين دنيا شادروان شويم به مهر
mp3 player شوکر
آواي روستا
رتبه 1
1555 برگزیده
1272 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top