شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] عشق واقعي يعني به رقصت ادامه بدي حتي وقتي موزيک تموم شده(ترجمه) عشق يعني رقص بي آوايِ ساز پابپايِ دوست رفتن ،خسته، درسوز وگداز عشق يعني ابروانش قبله يِ جانت شود دم بدم با ياد رويش قامتت غرقِ نماز #مهدي_زکي_زاده درنماز عشق باشيم هردم ،روبه کويِ دوست الهي
درب کنسرو بازکن برقی
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top