شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] من همانم که در انديشه ي من جا دارد سرِ عشقِ تو دلم با همه دعوا دارد پيشِ دونان نکُنَد خم کمرم ،لقمه يِ نان عشق ،دل را به بلندايِ نظر وا دارد #مهدي.زکي زاده گراميباد مهر، روز بزرگداشت مولوي بزرگ
تسبیح دیجیتال
آواي روستا
رتبه 1
1535 برگزیده
1273 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top